dịch vụ thành lập công ty

Tin tức
Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con là gì?

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con là gì?

Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc là gì?

Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc là gì?

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.
Mẫu đề nghị bổ sung tờ khai hải quan điện tử

Mẫu đề nghị bổ sung tờ khai hải quan điện tử

Mẫu đề nghị bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử Mẫu số 01 QUYẾT ĐỊNH 33/2016/QĐ-TTG
Khấu hao là gì?

Khấu hao là gì?

Khấu hao là một thói quen giảm về giá trị của một tài sản vô hình, hoặc quá trình trả hết nợ theo thời gian thông qua thanh toán thường xuyên
Hướng dẫn trích khấu hao hạch toán đối với tài sản cố định doanh nghiệp thế chấp vay vốn

Hướng dẫn trích khấu hao hạch toán đối với tài sản cố định doanh nghiệp thế chấp vay vốn

Hướng dẫn trích khấu hao hạch toán đối với tài sản cố định doanh nghiệp thế chấp vay vốn 2019
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Chế độ lưu giữ tài liệu và Báo cáo thay đổi thông tin

Chế độ lưu giữ tài liệu và Báo cáo thay đổi thông tin

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp và Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp
Một số chú ý khi kê khai thuế môn bài

Một số chú ý khi kê khai thuế môn bài

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài và Một số chú ý khi kê khai thuế môn bài trên tờ khai 01/MBAI
Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp là gì?

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp là gì?

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác
Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn là gì?

Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn là gì?

Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn,
Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh là gì?

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh là gì?

Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và doanh nghiệp xã hội

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và doanh nghiệp xã hội

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích và Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội
Nghĩa vụ của doanh nghiệp là gì?

Nghĩa vụ của doanh nghiệp là gì?

Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
Người lao động làm nhiều công ty thì đóng bảo hiểm như thế nào?

Người lao động làm nhiều công ty thì đóng bảo hiểm như thế nào?

Người lao động làm nhiều công ty thì đóng bảo hiểm như thế nào? mới 2019
Phần mềm HTKK 3.3.7 download ngay

Phần mềm HTKK 3.3.7 download ngay

Download phần mềm HTKK 3.3.7 - hướng dẫn cách tải và sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.7
Triệu tập họp Hội đồng thành viên là gì?

Triệu tập họp Hội đồng thành viên là gì?

Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh.
Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên là gì?

Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh là gì?

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh là gì?

Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty
Giám đốc, Tổng giám đốc công ty là gì?

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty là gì?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.
Chủ tịch công ty là gì?

Chủ tịch công ty là gì?

Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch công ty có nhiệm kỳ không quá 05 năm.
Công khai thông tin công ty cổ phần là gì?

Công khai thông tin công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật về kế toán và pháp luật có liên quan.
Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên

Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau đây
Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp và Quyền của doanh nghiệp

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp và Quyền của doanh nghiệp

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp và Quyền của doanh nghiệp. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ tổ chức.
Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp là gì?

Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp là gì?

Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật này; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế
Mẫu số 06 - VT Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 06 - VT Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 06 - VT Thông tư số 133/2016/TT-BTC mẫu BẢNG KÊ MUA HÀNG mới nhất 2016 download miễn phí
4 văn bản hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016

4 văn bản hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016

Từ ngày 01/07/2016 có rất nhiều văn bản hết hiệu lực và điển hình dưới đây 4 văn bản hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016
Hướng dẫn xử lý trùng số chứng minh thư khi đăng ký mã số thuế TNCN

Hướng dẫn xử lý trùng số chứng minh thư khi đăng ký mã số thuế TNCN

Hướng dẫn xử lý trùng số chứng minh thư khi đăng ký mã số thuế TNCN mới 2019
Quy định số lần ký hợp đồng dài hạn

Quy định số lần ký hợp đồng dài hạn

Quy định số lần ký hợp đồng dài hạn - Mức phạt khi ký hợp đồng lao động có thời hạn quá số lần quy định Theo Nghị Định 88/2015/NĐ-CP tại Điều 1, Khoản 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 5


Hỗ trợ trực tuyến

0972 868 960

Ms Việt


Tin tức

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem808242

0982.686.028