dịch vụ thành lập công ty

Tin tức
Phạm vi đối tượng áp dụng luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành

Phạm vi đối tượng áp dụng luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.
Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2016

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2016

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2016
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
Tư vấn kinh doanh ngành nghề sản xuất thiết bị điện

Tư vấn kinh doanh ngành nghề sản xuất thiết bị điện

Tư vấn kinh doanh ngành nghề sản xuất thiết bị điện - Hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế
Chủ tịch Hội đồng thành viên là gì?

Chủ tịch Hội đồng thành viên là gì?

Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty của công ty mình và các doanh nghiệp khác.
Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận là gì?

Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận là gì?

Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ
Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc là gì?

Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc là gì?

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị
Công khai các lợi ích liên quan là gì?

Công khai các lợi ích liên quan là gì?

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định
Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc là gì?

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc là gì?

Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
Giám đốc, Tổng giám đốc công ty là gì?

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty là gì?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên là gì?

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên là gì?

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.
Tải Nghị định số 06/2017/NĐ-CP

Tải Nghị định số 06/2017/NĐ-CP

Tải Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược áp dụng tại điều 4 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP
Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu
Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp

Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp

Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp
Biên bản họp Hội đồng quản trị là gì?

Biên bản họp Hội đồng quản trị là gì?

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
Cuộc họp Hội đồng quản trị là gì?

Cuộc họp Hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.
Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty
Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Chủ tịch công ty là gì?

Chủ tịch công ty là gì?

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
Hội đồ​ng thành viên là gì?

Hội đồ​ng thành viên là gì?

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu là gì? Hội đồng thành viên là gì?
Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty là gì?

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty là gì?

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty là gì? Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt là gì?
Quyền của chủ​ sở hữu công ty là gì?

Quyền của chủ​ sở hữu công ty là gì?

Thực hiện góp vốn thành lập công ty là gì? Quyền của chủ sở hữu công ty là gì?
Vốn tối thiểu để thành lập công ty là bao nhiêu

Vốn tối thiểu để thành lập công ty là bao nhiêu

Vốn tối thiểu để thành lập công ty là bao nhiêu - Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp ra sao
Bỏ quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Bỏ quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Bỏ quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 có nhiều chính sách mở hơn cho doanh nghiệp,
Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp là gì?

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp là gì?

Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:


Hỗ trợ trực tuyến

0972 868 960

Ms Việt


HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online50
Tổng xem762134

0982.686.028