dịch vụ thành lập công tyHướng dẫn kế toán hạch toán khoản hàng bán bị trả lại do một số lý do như hàng bán vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách

Nguyên lý kế toán

Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.

Bên Nợ: Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.

Bên Có: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

Lưu ý rằng:

+ Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại chỉ sử dụng khi các bạn hạch toán định khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

+ Còn Thông tư 133/2016/TT-BTC (chế độ kế toán cho DN vừa và nhỏ thay thế quyết định 48/2006) không sử dụng TK 5212 - Mà hạch toán vào bên Nợ của TK 511 - Doanh thu

Cách định khoản hàng bán bị trả lại

Hướng dẫn hạch toán - định khoản:

1. Theo thông tư 200/2014/TT-BCT

Đối với Người bán

Khi bán hàng " xuất hoá đơn " Ghi tăng Doanh thu

+ Ghi tăng Doanh thu:

Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 131

Có TK 5111: A

Có TK 33311 ( nếu có )

+ Phản ánh giá vốn hàng xuất bán (tùy theo pp tình giá xuất kho mà DN bạn áp dung)

Nợ TK 632: a

Có TK 156

Khi nhận hàng trả lại " Nhận hoá đơn " Ghi giảm Doanh thu hàng bán

+ Ghi giảm Doanh thu

Nợ TK 5212: A

Nợ TK 33311 ( nếu có )

Có TK 1111/ TK1121/ TK131

+ Ghi giảm giá vốn hàng bán bị trả lại:

Nợ TK 156

Có TK 632: a

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ, hạch toán:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111,5112)

Có TK 5212 - Hàng bán bị trả lại.

Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Có các TK 111, 112,...

(Theo điều 81 của Thông tư 200)

Đối với Người mua

Khi mua hàng "nhận hoá đơn " Ghi tăng TS/ CP

+ Ghi tăng giá trị hàng mua

Nợ TK156/152/153/211...: A

Nợ TK 1331 ( nếu có )

Có TK 1111/ TK 1121/ TK 331

Khi trả lại hàng "Xuất hoá đơn " Ghi giảm giá trị hàng:

+ Ghi giảm giá trị hàng trả lại

Nợ TK 1111/ TK1121/ TK331

Có TK 156/152/153/211...: A

Có TK 1331 ( nếu có ) 

2. Hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2.1. Bên bán: Khi phát sinh hàng bán bị trả lại

+ Giảm doanh thu:

Nợ 511: doanh thu của hàng bị trả lại

Nợ 3331: Thuế GTGT của hàng bị trả lại

Có 131/111/112: Số tiền phải trả lại

+ Giảm giá vốn:

Nợ 156: Hàng nhận lại

Có 632: giá vốn của hàng bị trả lại

2.2. Bên mua: Hạch toán tương tự như mục 1 nhỏ

Hướng dân cách lập hóa đơn hàng bán bị trả lại:

Tại Điểm 2.8, Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính, quy định:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Theo quy định trên thì:

TH 1 : Nếu người mua là đối tượng có hóa đơn: Khi trả lại hàng người bán lập hóa đơn hàng bán trả lại, trên hoá đơn phải ghi rõ: “Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)” và bên bán không cần thu hồi hóa đơn đã lập.

TH 2: Nếu người mua là đối tượng không có hóa đơn: Khi trả lại hàng, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán phải thu hồi hóa đơn đã lập.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn