dịch vụ thành lập công tyĐối với doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh doanh thu thì có phải kê khai thuế không, Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi này

Đối với Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định

Nếu doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động kinh doanh, chưa phát sinh doanh thu thì chắc chắn sẽ chưa có hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra nộp cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, kế toán vẫn cần chuẩn bị tờ khai trắng nộp cho cơ quan thuế.

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, trên tờ khai thuế GTGT tích vào chỉ tiêu 21 không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ.

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định

– Dù hiện tại doanh nghiệp có kinh doanh hay không, có phát sinh doanh thu, chi phí hay không thì doanh nghiệp cũng không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý.

– Mặt khác, doanh nghiệp cũng không cần phải tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý (vì doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh, không có doanh thu nên cũng không phát sinh nghĩa vụ thuế).

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định

Doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm dù doanh nghiệp có phát sinh các khoản doanh thu hay không phát sinh doanh thu.

(Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế).

kê khai thuế

Đối với Thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế thu nhập cá nhân

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC  quy định

– Mặc dù doanh nghiệp có thể chưa phát sinh được doanh số nhưng vẫn sẽ nhân viên, công nhân làm việc. Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động mà phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thì doanh nghiệp phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế theo kỳ quy định (tháng, quý).

– Nếu trong tháng (đối với khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với khai theo quý) không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp không phải kê khai tháng hoặc quý đó.

– Mặt khác, trong kỳ kinh doanh đó, nếu doanh nghiệp chưa có lao động thì doanh nghiệp cũng không cần khai thuế thu nhập cá nhân.

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tại Khoản 1, Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định

– Tương tự như kê khai thuế thu nhập cá nhân, trong kỳ kinh doanh trong năm doanh nghiệp có trả tiền lương cho người lao động thì doanh nghiệp buộc phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Ngược lại, nếu doanh nghiệp chưa cần phải trả thu nhập cho người lao động thì sẽ không phải kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Đối với Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mặc dù hoạt động chưa sinh lợi nhuận nhưng định kỳ theo quý, doanh nghiệp vẫn cần phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. Mục đích nhằm xác thực doanh nghiệp thực sự không sử dụng hóa đơn trong kỳ kinh doanh (trong Báo cáo ghi số lượng hóa đơn sử dụng = 0).

Kết luận:

Doanh nghiệp chưa có doanh thu vẫn cần kê khai thuế bình thường hoặc nộp tờ khai trắng. Doanh nghiệp kinh doanh cần nắm rõ luật, hiểu luật và không được phép làm trái luật.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


0982.686.028