dịch vụ thành lập công ty


Hỗ trợ doanh nghiệp
Nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nội dung đăng ký doanh nghiệp

khi nào công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký và Tài sản góp vốn của doanh nghiệp
Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký ,Mã số doanh nghiệp, Đăng ký thay đổi nội dung chứng nhận đăng ký, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là gì?
Trách nhiệm của Kiểm soát viên là gì?

Trách nhiệm của Kiểm soát viên là gì?

Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật này và Điều lệ công ty.
Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp là gì?

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp là gì?

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và  Điều lệ công ty là gì?

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty là gì?

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty là gì? Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.
Tải luật doanh nghiệp 2014

Tải luật doanh nghiệp 2014

Luật số 68/2014/QH13. Những quy định về thành lập doanh nghiệp, công ty TNHH, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp,tổ chức thực hiện
Thuế doanh nghiệp là gì?

Thuế doanh nghiệp là gì?

Thuế doanh nghiệp là gì? Làm thế nào để trả tiền và những gì đang bị đánh thuế Ai phải trả thuế này?
H​ợp đồng trước đăng kí doanh nghiệp, hồ sơ tư nhân, hồ sơ hữu hạn, và hồ sơ đăng kí doanh nghiệp cổ phần

H​ợp đồng trước đăng kí doanh nghiệp, hồ sơ tư nhân, hồ sơ hữu hạn, và hồ sơ đăng kí doanh nghiệp cổ phần

Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp là gì? Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân là gì? Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần là gì?
Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp là gì?

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp là gì?

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp là gì?Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Chế độ làm việc của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên là gì?

Chế độ làm việc của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên là gì?

Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại công ty; các thành viên khác có thể tham gia Ban kiểm soát của không quá 04 doanh nghiệp nhà nước nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
Quyền của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên là gì?

Quyền của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên là gì?

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng thành viên, các cuộc tham vấn và trao đổi chính thức và không chính thức của cơ quan đại diện chủ sở hữu với Hội đồng thành viên
Công thức tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công năm 2020
Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền và Các hành vi bị nghiêm cấm

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền và Các hành vi bị nghiêm cấm

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu , thành viên , cổ đông là tổ chức là gì ? Các hành vi bị nghiêm cấm là gì ?
Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật và Người đại diện theo ủy quyền

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật và Người đại diện theo ủy quyền

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì? Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức là gì?
Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên là gì?

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên là gì?

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc
Ban kiểm soát là gì?

Ban kiểm soát là gì?

Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm 01 Kiểm soát viên hoặc thành lập Ban kiểm soát gồm 03 đến 05 Kiểm soát viên.
Doanh nghiệp ký hợp đồng thời vụ tối đa bao nhiêu lần

Doanh nghiệp ký hợp đồng thời vụ tối đa bao nhiêu lần

Doanh nghiệp ký hợp đồng thời vụ tối đa bao nhiêu lần
Điểm mới về báo cáo tài chính năm 2016

Điểm mới về báo cáo tài chính năm 2016

Điểm mới về báo cáo tài chính năm 2016 ban hành Thông tư số 92 năm 2015 của BTC (Thông tư 92/2015/TT-BTC) hướng dẫn luật thuế GTGT
Quy định về cá nhân ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập

Quy định về cá nhân ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập

Quy định về cá nhân ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập mới nhất năm 2016 Công văn 801/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015 và cấp MST NPT
Thay đổi tên công ty cần làm thủ tục thuế như thế nào

Thay đổi tên công ty cần làm thủ tục thuế như thế nào

Thay đổi tên công ty cần làm thủ tục thuế như thế nào - Trình tự thực hiện thủ tục thuế như thế nào
Chia doanh nghiệp là gì?

Chia doanh nghiệp là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới
Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con là gì?

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con là gì?

Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc là gì?

Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc là gì?

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.
Khấu hao là gì?

Khấu hao là gì?

Khấu hao là một thói quen giảm về giá trị của một tài sản vô hình, hoặc quá trình trả hết nợ theo thời gian thông qua thanh toán thường xuyên
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Chế độ lưu giữ tài liệu và Báo cáo thay đổi thông tin

Chế độ lưu giữ tài liệu và Báo cáo thay đổi thông tin

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp và Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp
Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp là gì?

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp là gì?

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác
Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn là gì?

Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn là gì?

Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn,
Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh là gì?

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh là gì?

Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và doanh nghiệp xã hội

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và doanh nghiệp xã hội

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích và Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội
12345

0982.686.028