dịch vụ thành lập công tyTÊN DOANH NGHIỆP

--------------

 

 

Số:…….. /BB-…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------------

 

Hà Nội, ngày…… tháng...   năm…….

 

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN…………..

( Về việc .....................................................)

 

Hôm nay, ngày....tháng.... năm .... , tại trụ sở Công ty.............................................................................

 

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................,

 

Đại Hội đồng Cổ đông Công ty gồm (có danh sách kèm theo nếu danh sách cổ đông nhiều, không ghi hết vào biên bản):

 

          1…………………………

 

          2…………………………

 

Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến nhất trí nội dung như sau:

 

          1…………………………

 

          2…………………………

 

Biên bản này được các cổ đông thông qua ngày ……….. và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Các cổ đông cùng ký tên dưới đây (ký và ghi rõ họ tên)

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


0982.686.028