dịch vụ thành lập công tyMẫu hợp đồng góp vốn đầu tư mới nhất 2016 - nội dung bao gồm thông tin các bên tham gia góp vốn, nội dung hợp đồng, tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi nhuận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------


 HỢP ĐỒNG GÓP VỐN


 Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Ông (Bà):................................................…………………………………………..

Sinh ngày………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:...................cấp ngày....tại ......................

Bên nhận góp vốn ( tương tự như trên- gọi là bên B)

Bên đồng ý thực hiện góp vốn với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1
TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A …………………PHỤ LỤC KÈM THEO………. .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
        
ĐIỀU 2
GIÁ TRỊ  GÓP VỐN

Giá trị tài sản góp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là:............................

(bằng chữ:...............................sáu mươi triệu đồng chẵn..............................………………………………..)

ĐIỀU 3
THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng tài sản, tiền mặt, bắt đầu kể từ ......hạn cuối cùng góp vốn là ....

ĐIỀU 4

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là : …………...............để kinh doanh.......

ĐIỀU 5
ĐĂNG KÝ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ GÓP VỐN

Hai bên cam kết góp vốn là nếu muốn ngưng góp vốn thì phải có sự đồng ý của hai bên, không được tự ý rút vốn hay giảm vốn trong quá trình đầu tư, bởi nếu làm thế số tiền đang được đầu tư chưa sinh lời sẽ làm khó khăn cho dự án…

ĐIỀU 6

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG (Nếu có)

Hai bên tuyệt đối thành thật, chung thành không được gian lận trong quá trình làm việc, nếu bắt được thì tùy mức độ nặng nhẹ mà phạt, kiểm điểm.

ĐIỀU 7
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

a. Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;

c. Tài sản gúp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

d. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 9
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này.

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ………………01/3/2012……………………………….


Bên A                                                                                    Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
 Hoặc tham khảo như hợp đồng sau:


HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2010, Tại:..............Chúng tôi gồm:...........................

1. Bên góp vốn (Bên A):
Ông:................................................…………Sinh ngày…………………....…...…..….
CMND số:....................................cấp ngày......./......./........tại ................................
Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................

2. Bên nhận góp vốn (Bên B):
Ông:................................................…………Sinh ngày……………....……………......
CMND số:.................................cấp ngày......./......./........tại ....................................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
Cùng vợ là bà:……………………………….Sinh ngày:………………...........………........
CMND số:........................................cấp ngày......./......./........tại..............................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây :

Điều 1 : Nội dung góp vốn

1. Hai bên thống nhất định giá toàn bộ tài sản hiện có của tiệm internet …………………, địa chỉ: …………………, theo GPKD số: …..……….…………. Cấp ngày: ……..………… tại:…………………...... là: 200.000.000 đồng (bao gồm chi phí đặt cọc nhà, chi phí sửa chữa mặt bằng, tài sản của tiệm đến ngày 01/04/2010,…).

2. Bên A góp vốn cho Bên B 100.000.000 đồng tương đương 50% vốn của tiệm internet tại khoản 1 điều 1.

-Ngày chính thức góp vốn: Ngày 01/04/2010.

-  Hình thức góp vốn: Tiền Mặt

Điều 2 : Quyền và nghĩa vụ của hai bên

1.Mọi chi phí phát sinh cũng như lợi nhuận, hai bên sẽ cùng nhau chia theo tỉ lệ 1-1 vào ngày ..... hàng tháng.

2.Bên A sẽ chịu trách nhiệm điều hành, quản lý nhân sự và bảo trì máy ở tiệm và mỗi tháng được trả thêm lương ..................... đồng. Số tiền này được tính vào chi phí phát sinh của tiệm.

3. Nếu tiệm có sự thay đổi nhân sự, hình thức quản lý hoặc cần nâng cấp, mở rộng quy mô kinh doanh, hai bên phải thông báo cho nhau. Trường hợp cần bổ sung thêm vốn để nâng cấp, mở rộng kinh doanh hai bên phải lập phụ lục hợp đồng bổ sung số vốn góp, Phụ lục đó sẽ là phần không thể tách rời của hợp đồng này.

Điều 3 : Giải quyết tranh chấp và hiệu lực hợp đồng

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Hợp đồng này được lập thành 03 bản chính (mỗi bản gồm 03 trang) có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, một bản lưu tại phòng công chứng. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


0982.686.028