dịch vụ thành lập công tyCÔNG TY …………….

 -----------------

 

 

Số: ___ - QĐ/CTY

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

__

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty .......................................................................................;

 

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty .....................................................................;

 

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà .........................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà .......................................................................................

 

CMND số ...............................................................................................................

 

Nơi cấp: ......................................Ngày cấp: ...........................................................

 

Địa chỉ thường trú....................................................................................................

 

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

 

Điều 2: Ông/Bà ...................... có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

 

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch

 

 

NGUYỄN VĂN A

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0972 868 960

Ms Việt


HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online72
Tổng xem992214

0982.686.028