dịch vụ thành lập công tyCÔNG TY …………….

 -----------------

 

 

Số: ___ - QĐ/CTY

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

__

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty .......................................................................................;

 

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty .....................................................................;

 

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà .........................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà .......................................................................................

 

CMND số ...............................................................................................................

 

Nơi cấp: ......................................Ngày cấp: ...........................................................

 

Địa chỉ thường trú....................................................................................................

 

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

 

Điều 2: Ông/Bà ...................... có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

 

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch

 

 

NGUYỄN VĂN A

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


0982.686.028