dịch vụ thành lập công tyMẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng mới nhất năm 2016

 

CÔNG TY …………….

 -----------------

 

 

Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

__

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty .......................................................................................................................;

 

-Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ..................................................................................................;

 

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà   ....................................................................................................................

 

CMND số .................................................................................................................................................

 

Nơi cấp: ....................................Ngày cấp: ..............................................................................................

 

Địa chỉ thường trú ...................................................................................................................................

 

Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng ............. công ty, phụ trách chuyên môn..............................

 

Điều 2:  Ông/Bà ............................. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

 

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                                Chủ tịch

 

 

                                   NGUYỄN VĂN A

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


0982.686.028