dịch vụ thành lập công tyMẫu số S18-DNN tính giá thành sản phẩm dịch vụ

Dowmload Mẫu số S18-DNN tính giá thành sản phẩm dịch vụ 133/2016/TT Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S18-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tháng………. năm…………….

Tên sản phẩm, dịch vụ:……….

Chỉ tiêu

Tổng số tiền

Chia ra theo khoản mục

Nguyên liệu, vật liệu

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn