dịch vụ thành lập công tyQuản lý tài sản cố định có vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi ích kinh tế trong doanh nghiệp, Bài viết dưới đây là các Nguyên tắc quản lý tài sản cố định doanh nghiệp theo thông tư 45/2013/TT-BTC

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định (TSCĐ) là những tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài. Khi tham gia vào quá trình sản xuất, tài sản sẽ bị hao mòn dần. Giá trị của nó sẽ được chuyển dần từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh nhưng hình thái vật chất ban đầu vẫn được giữ nguyên cho đến khi hỏng.

Theo quy định của Thông tư 45/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 25/04/2013 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, tài sản cố định thỏa mãn 3 điều kiện sau:

– Việc sử dụng tài sản cố định chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai

– Có thời gian sử dụng tài sản trên 01 năm trở lên

– Có giá trị từ ba mươi triệu đồng trở lên

quản lý tài sản cố định doanh nghiệp

Phân loại

Tài sản cố định được phân làm ba loại chủ yếu:

  • Tài sản cố định hữu hình
  • Tài sản cố định vô hình
  • Tài sản cố định thuê tài chính

Các nguyên tắc quản lý tài sản cố định

Để có thể quản lý tốt tài sản cố định trong doanh nghiệp, người quản lý cần chú ý tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

Các tài sản cố định trong doanh nghiệp phải có hồ sơ riêng

Hồ sơ riêng của tài sản cố định bao gồm:

  • Biên bản giao nhận tài sản cố định.
  • Hợp đồng mua bán tài sản cố định.
  • Hóa đơn hợp lệ mua tài sản cố định.
  • Các chứng từ và giấy tờ liên quan khác.
  • Tài sản cố định phải được quản lý theo nguyên giá

Để có thể theo dõi chi tiết các tài sản cố định, đặc biệt trong những doanh nghiệp có quy mô tài sản lớn, các tài sản cố định cần được phân loại, đánh số và có thẻ riêng. Hơn nữa, tài sản cũng phải được theo dõi  theo từng đối tượng và được phản ánh trong sổ theo dõi.

Các tài sản cố định phải được quản lý theo nguyên giá. Số hao mòn lũy kế và giá trị còn lại trên số sách kế toán, được thực hiện theo công thức sau:

Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ      =       Nguyên giá của TSCĐ      –      Số hao mòn lũy kế

Đối với những tài sản cố định không dùng đến, đang chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, yêu cầu doanh nghiệp phải quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành. Việc trích khấu hao cũng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với những tài sản cố định đã được khấu hao hết, nhưng vẫn đang tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh như các tài sản cố định thông thường khác, doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện việc quản lý.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


0982.686.028