Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán

Mục lục

Chứng từ kế toán trong doanh nghiệp

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Dưới đây là toàn bộ nội dung, ý nghĩa và pháp lý đối với chứng từ ké toán

Nội dung trên chứng từ kế toán

Nội dung Chứng từ kế toán bao gồm những yếu tố sau:

  • Tên và số hiệu của chứng từ kế toán
  • Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán
  • Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
  • Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán
  • Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán
  • Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số, tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ
  • Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán hợp lệ phải đáp ứng được những gì?

Chứng từ kế toán phải phản ánh đúng nội dung, bản chất và quy mô của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Chứng từ kế toán phải được làm rõ theo đúng mẫu biểu quy định, phải được lập đầy đủ số liên theo quy định.

Ghi chép trên chứng từ kế toán không được phép gạch xóa, tẩy sửa bừa bãi. Nếu viết sai, cần hủy bỏ, không được xé rời khỏi cuốn. Không được viết tắt, ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo.

Chứng từ kế toán phải đảm bảo đã đầy đủ các yếu tố căn bản theo quy định.

Chứng từ kế toán trong doanh nghiệp

Chứng từ kế toán có ý nghĩa gì?

Chứng minh trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trước pháp luật về nghiệp vụ phát sinh.

Là cơ sở pháp lý để chắc chắn về tính chính xác, minh bạch của các số liệu kế toán thể hiện trên các tài liệu kế toán.

Là cơ sở để đảm bảo tính hợp lệ và hợp pháp của nghiệp vụ vì công nhận nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và đã hoàn thành.

Là căn cứ để việc kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với nhà nước được diễn ra thuận lợi.

Là căn cứ để cơ quan tư pháp giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại.

Các loại chứng từ kế toán

Liên quan đến Tiền Mặt bao gồm: Phiếu Thu, Phiếu Chi, Giấy đề nghị Thanh toán, Giấy đề nghị tạm ứng…

Liên quan đến Ngân hàng bao gồm: Chứng từ kế toán được thể hiện qua: Giấy Báo Nợ, Giấy Báo Có của Ngân hàng, Sec, Ủy nhiệm chi…

Liên quan đến Mua hàng/Bán hàng bao gôm:  hóa đơn GTGT đầu vào, Hóa đơn GTGT đầu ra, Tờ khai hải quan, Phiếu Nhập Kho, Phiếu Xuất Kho, Biên bản bàn giao, Bảng Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng kinh tế, Biên bản thanh lý Hợp đồng kinh tế.

Liên quan đến Tiền Lương bao gồm: Bảng chấm công, Bảng tính lương, Bảng thanh toán tiền lương, Hợp đồng lao động, các Quy chế, quy định,…

Liên quan đến Chi phí, Doanh thu bao gồm: Phiếu kế toán…

Quản lý, sử dụng, lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là tài khoản gốc nên cần được sắp xếp cẩn thận theo trình tự thời gian, nội dung kinh tế và bảo quản, lưu trữ tuyệt đối an toàn để khi cần có tài liệu đối chiếu, so sánh.

Thời gian lưu trữ ở phòng kế toán không quá một năm, sau đó đưa vào nơi lưu trữ dài hạn, thời gian lưu trữ ở nơi lưu trữ dài hạn được quy định chi tiết trong Luật kế toán. Theo Điều 31 của Luật Kế toán: đối với những chứng từ sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính thời gian lưu trữ tối thiểu là 10 năm.

Chỉ có cơ quan Nhà nước mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu và ký xác nhận trên chứng từ sao chụp; đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.

Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêm phong và ký tên, đóng dấu.

Việc hiểu rõ bản chất, cách phân loại, các quy định về quản lý, sử dụng, lưu trữ và bảo quản của chứng từ kế toán sẽ là một bước quan trọng để việc thực hiện và quản lý chứng từ kế toán trong doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Hotline
Hỗ trợ tư vấn TLDN 0989228605
Zalo
Hỗ trợ tư vấn TLDN 0989228605
Viber
Hỗ trợ tư vấn TLDN 0989228605
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram